Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zimowe obowiązki

Przypominamy właścicielom nieruchomości o zimowych obowiązkach w zakresie utrzymania czystości.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), do właścicieli,  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ustawa przewiduje, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Trzeba pamiętać, że niewywiązanie się z ww. obowiązków może mieć poważne następstwa. Osoba, która uległa wypadkowi z powodu opisanych wyżej zaniedbań właściciela, np. złamała rękę w wyniku poślizgnięcia na oblodzonych chodniku, ma prawo dochodzenia przed właściwym Sądem odszkodowania cywilnoprawnego. Dodatkowo zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - m.in. w zakresie uprzątnięcia chodników - podlega karze grzywny.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony